انجمن

ایران

اعضای: پیوسته

mfzare-min
محسن فتاحی زارع
سمت : مشاور مدیریت پروژه- بازرس هیئت مدیره
نشانی : انجمن مدیریت پروژه ایران
نوع عضویت : پیوسته
hamideh-min
حمیده نوری
سمت : مدیر روابط عمومی
نشانی : انجمن اقتصاد انرژی ایران
نوع عضویت : پیوسته
alavi.2545-min
سید احسان علوی
سمت : دانشجوی دکتری
نشانی : دانشگاه فردوسی مشهد
نوع عضویت : پیوسته
akhademv
عسگر خادم وطنی
سمت : عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
نشانی : دانشکده نفت تهران - دانشگاه صنعت نفت
نوع عضویت : پیوسته
khaghani-min
محمود خاقانی
سمت : مشاور ارشد بین المللی انرژی
نشانی : تهران
نوع عضویت : پیوسته
ahmadinejad-min
سیداسداله احمدی نژاد
سمت : مدیرپژوهش
نشانی : موسسه پژوهش دربرنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران
نوع عضویت : پیوسته
noProfilePic
مجيد عباسپور
سمت : مشاور رياست دانشگاه آزاد اسلامي و رييس دانشكده
نشانی : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
نوع عضویت : پیوسته
taghavinejad-min
احسان تقوی نژاد
سمت : کارشناس ارشد مدلسازی انرژی
نشانی : مدیریت کل اوپک وزارت نفت
نوع عضویت : پیوسته
Baikalizadeh
بهروز بیک علی زاده
سمت : کارشناس ارشد بازار نفت
نشانی : وزارت نفت - امور اوپک
نوع عضویت : پیوسته
ali.saei-min
علی اکبرساعی
نوع عضویت : پیوسته