برخی کنفرانسها و همایشهای برگزار شده توسط انجمن اقتصاد انرژی ایران:
  • برگزاری کنفرانس سالانه انجمن بین المللی اقتصاد انرژی (IAEE) تحت عنوان ”انرژی و امنیت در جهان متحول“ در سال ٢٠٠۴(١٣٨٣) در تهران
  • برگزاری کنفرانس مسائل بالادستی و پائین دستی انرژی روزهای ٢٧،٢٨ماه مه ٢٠٠٢(١٣٨١)در لندن
  • همکاری با موسسه مطالعات بین المللی انرژی در برگزاری کنفرانس ”گاز خاورمیانه و فرصتها“ در روزهای ١٩و٢٠ آبان ١٣٨٠ در تهران