نشریات مشترک

  • فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
  • فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی
  • نشریه علمی «تحقیقات مدل سازی اقتصادی»
  • نشریه انرژی ایران
  • پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
  • Environmental Energy and Economic
  • فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی