انجمن

ایران

assadollah-min
اسداله ملک نژاد
سمت : مشاور در امور نفت و گاز
محل شغل : تهران
نوع عضویت : پیوسته