AMINPA-min
امین پاداش
سمت : دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست
محل شغل : دانشگاه تهران
نوع عضویت : پیوسته