انجمن

ایران

ABBS
حسین عباسی
سمت : مدیر بازاریابی
محل شغل : شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو)
نوع عضویت : وابسته