انجمن

ایران

hamideh-min
حمیده نوری
سمت : مدیر روابط عمومی
محل شغل : انجمن اقتصاد انرژی ایران
نوع عضویت : پیوسته