انجمن

ایران

saeedyousefi-min
سعید یوسفی
سمت : رئیس اداره مهندسی ارزش وزارت نفت
محل شغل : تهران
نوع عضویت : وابسته