انجمن

ایران

abolhosseini-min
شهروز ابوالحسینی
سمت : کارشناس ارشد بررسی قیمت فرآورده های نفتی
محل شغل : مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران
نوع عضویت : پیوسته