انجمن

ایران

akhademv
عسگر خادم وطنی
سمت : عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
محل شغل : دانشکده نفت تهران - دانشگاه صنعت نفت
نوع عضویت : پیوسته