انجمن

ایران

noProfilePic
مجيد عباسپور
سمت : مشاور رياست دانشگاه آزاد اسلامي و رييس دانشكده
محل شغل : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
نوع عضویت : پیوسته