انجمن

ایران

mfzare-min
محسن فتاحی زارع
سمت : مشاور مدیریت پروژه- بازرس هیئت مدیره
محل شغل : انجمن مدیریت پروژه ایران
نوع عضویت : پیوسته