انجمن

ایران

ebrahimiefin-min-min
محمدرضا ابراهیمی فینی
سمت : سرپرست بخش مطالعات امکان سنجی
محل شغل : شرکت مهندسی مسینان
نوع عضویت : وابسته