انجمن

ایران

Mohammad_Ali (1)
محمّد علی جم زاد
سمت : دانشجوی کارشناسی ارشد
محل شغل : دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
نوع عضویت : وابسته