انجمن

ایران

amirmoeini
مهران امیرمعینی
سمت : عضو هیئت علمی
محل شغل : مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
نوع عضویت : پیوسته