نحوه پذیرش مقاله

برای همکاری با نشریه اقتصاد انرژی به این نکات توجه فرمائید:
اقتصاد انرژی آمادگی دارد مطالب شما خوانندگان عزیز را در چهار زمینه: تحلیل اخبار حوزه انرژی (خبر و نظر شامل تحلیل مسائل روز داخلی یا بین‌المللی)، خلاصه مقالات برگزیده در حوزه انرژی، ترجمه مقالات برگزیده، مقاله و چکیده پایان نامه‌ها و تحقیقات دریافت نماید.

خواهشمند است در مطالب ارسالی نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

١- مقالات ترجمه شده را همراه با رونوشت اصل مقاله ارسال نمائید.
٢- مطالب را با ذکر نام و نشانی دقیق، میزان تحصیلات، شغل و شماره تلفن خود و حتی الامکان به صورت تایپ شده با فونت نازنین و سایز ١۴ به آدرس publication@Iraee.org ارسال نمائید.
٣- مقالات ارسالی بازگردانده نمی شود لطفاً نسخه ای از مقاله ارسالی را نزد خود نگهدارید.
۴- مقاله باید شامل بخش های چکیده، مقدمه، متن، نتیجه و منابع باشد و حتی المقدور از ١۴ صفحه A4 تجاوز نکند.
۵- نشریه اقتصاد انرژی از پذیرش مقالات و چکیده های تحقیقاتی صرفاً فنی و یا صرفاً مبتنی بر مدل‌های ریاضی و یا اقتصادسنجی معذور است.
۶- خبرونظر، خلاصه مقاله و چکیده پایان نامه و تحقیقات باید حدود ٢ صفحه A4 باشد.
٧- اقتصاد انرژی از پذیرش مقالاتی که قبلاً در نشریه دیگری چاپ شده باشد معذور است.